Aşağıdaki reklamlar istek dışı gönderilmektedir. Ş.YILDIZ
 
.
Menü  
  ANA SAYFA
  ŞÜKRÜ YILDIZ
  ► Resimleri
  ► Gezi ve Ziyaretleri
  ► Yazıları
  ► Görev Geçmişi
  ► Katıldığı Kurs ve Seminerler
  ► Verdiği Kurs ve Seminerler
  ► Yurt Dışı Görevi (Fransa - Nantes)
  => Kur'an Kursu Öğrencileri (video-resim)
  => Yetişkin Beylere Yönelik Faaliyetler
  => Hanımlar Kolu Faaliyetleri
  => Veda Programı (16 Haziran 2007)
  => Yurt Dışı Kur'an Kursu Dökümanları
  => Yazılar (Yurt Dışı Hizmete Yönelik)
  => Nantes Türk Kültür Derneği (A.C.T.N)
  => Nantes (google earth)
  => Namaz Vakitleri
  => Yetişkinler İçin Okuma Yazma Öğretimi (Videolar)
  ► Okyanus Dergisi
  ► BÜLTEN (Kayabaşı Çayır Kur'an Kursu)
  ► Hayat Okulu
  ► Tashîh-i Hurûf Kursu (Kastamonu)
  KARABÜK İMAM-HATİP LİSESİ
  1990 MEZUNLARI BULUŞMA PLATFORMU
  K A İ M D E R
  PEDAGOJİK FORMASYON
  NEY ÜFLEME SANATI
  DİN HİZMETİ
  KUR'AN KURSU
  İLİTAM (Ankara İlahiyat Lisans Tamamlama)
  KUR'AN-I KERİM
  ÇOCUKLAR İÇİN
  KİTAP - ANSİKLOPEDİ - E-KİTAP
  EĞİTİM (İlk ve Orta Öğretim)
  KİŞİSEL GELİŞİM (Motivasyon)
  EDEBİYAT
  TARİH
  COĞRAFYA
  YABANCI DİLLER
  SAĞLIK
  AİLE EĞİTİMİ
  İLAHİ
  Anket
  Ziyaretçi Defteri
Yazılar (Yurt Dışı Hizmete Yönelik)

                       
                           

YURT DIŞI KUR’AN KURSU EĞİTİMİ ÜZERİNE
BAZI TESPİT VE DÜŞÜNCELER
 
Şükrü YILDIZ
Nantes Din Görevlisi / FRANSA
(2003-2007)
sukru-hoca@hotmail.com
 
 
       GİRİŞ
           
       Yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza ‘din hizmeti’ sunma noktasında sorumluluk üstlenmiş olmak; cesâret, fedakârlık ve ferâgat eksenindeki ulvî kavramları çağrışım yapmaktadır.
           
Yurt dışı farklı bir hizmet ortamı… Dolayısıyla alışılmışın dışında farklı beklentiler de olmaktadır. Din Görevlisi orada imamdır, vaizdir, müftüdür, Kur’an-ı Kerim öğretmenidir, mevlidhandır… Bunların yanısıra cezâevi ve hastanede moral hocası, çeşitli meselelerin hallinde başvurulacak bir uzman, bazen psikolog, bazen de toplumu yakından izleyen bir sosyologtur.
           
Çok yönlü olmayı gerektiren bu görevlerin ağırlık noktasını ise ‘cami ile alakalı olan hizmetler’ ve ‘din eğitimi’ oluşturmaktadır. Bir de yurt dışında daha çok göze çarptığı için devletini ‘temsil’ boyutu vardır. Din Görevlileri olarak bizlerin ‘cami hizmeti’ ve ‘temsil’ noktasında fazla bir sıkıntımızın olabileceğini tahmin etmiyoruz. Fakat mesele eğitime daha da özelde ‘din eğitimi’ ne gelince; bu noktada durup düşünmemiz ve yeni projeler üretip hayata geçirilmesini sağlamamız gerekmektedir.
 
Buradaki ‘din eğitimi’nin keyfiyeti konusunda düşünülmesi gereği, bizleri muhatabımız olan öğrencilerin durumlarını tahlile sevketmektedir.
 
Şöyle ki; öğrencilerin bir çoğu yurt dışı doğumlu. Çoğunlukla ana dillerini iyi konuşan bir örnekten yoksun olarak 3-4 yaşlarında ‘anaokulu’ na başlamaktadırlar. Görünen odur ki; evde ebeveyninden öğreneceği mahalli bir şîve, eğitim gördüğü yabancı dilin yanında ikinci planda kalacak; bilinçli ve metodlu bir programa tabi tutulmadıkları sürece de bu durum değişmeyecektir.
 
Böylece ana dilinde kendini ifade edemeyen ve söylenenleri de somutlaştırmadan ya da beden dili kullanılmadıkça anlayamayan bir öğrenci grubu ‘din’ gibi çok hassas bir konuyu öğrenmek üzere -üstelik aralarında yaş ve seviye farkı gibi dezavantajlarla- bizlere başvuracaktır.
           
Görüldüğü gibi sorun ‘dil’ sorunu ve bunun tabii bir sonucu olarak ‘iletişim’ sorunu. Dolayısıyla onlar için atılacak her adımda, geliştirilecek her metodda, hazırlanan her dökümanda sözkonusu sorun dikkate alınmadığı sürece başarıya ulaşmak da o nispette gecikecektir.
 
       Bu sebeple planlı, programlı ve metodlu çalışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç  hissedilen bir zaman ve mekanda bulunmaktayız. Aksi halde anında ortaya çıkan ve sonuçları da bazen tamir edilemeyecek cinsten bir eğitim süreci içerisinde bulunmuş oluruz ki, bu da sadece günü kurtarmaya yeterli olur. Manevi mesuliyeti ise herkesçe malumdur.
 
Âcizane şahsımın bu konudaki tespit ve önerileri meseleyi çok iyi bildiğimizden değil; söz konusu sıkıntıları bire bir yaşadığımız, çözüm yolları hakkında kafa yorduğumuz, benim gibi düşünen belki yüzlerce meslekdaşımızın hislerine tercüman olma düşüncemiz ve konuya akademik bir bakış açısı gerektiğini biraz daha yüksek sesle dile getirme arzumuzdan kaynaklanmaktadır.
 
Bu konudaki çalışmamız dört ana başlık ve onların alt başlıkları ile tespit ve önerilerin
somutlaşmış hali olan ek dökümanlardan oluşmaktadır. 

       * Kur’an Kursu’nu Özendirici Hale Getirecek Çalışmalar ve Sosyal Aktiviteler.
       * Kurs’a Devamı Sağlayıcı Yöntemler ve Takip Çizelgeleri.
       * Öğreticiler İçin Yol Haritaları: Yıllık Planlar ve Ders Özetleri.
       * Öğretim Metodları.

       Çalışmamızla ilgili bize ulaşacak her türlü katkı konunun biraz daha olgunlaşmasını 
sağlayacaktır. 

G a y r e t   b i z d e n   t e v f î k   A l l a h ’ t a n d ı r .
 
A. Kur’an Kursu’nu Özendirici Hale Getirecek Çalışmalar ve Sosyal Aktiviteler
 
Batı eğitim sisteminin, ezbercilikten ziyade öğrencilerdeki gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkarılması şeklinde tasarlandığını söyleyebiliriz.
 
Yurt dışında dünyaya gelmiş bir öğrencimiz için okullarda verilen eğlenceli bir eğitim sonrası, katıldığı bir Türkçe dersi ve hemen akabinde ya da hafta sonunda gideceği bir Kur’an Kursu -cezbedici unsurlar koyulmadığı sürece- kerhen yaptığı bir faaliyet olacaktır. Bunun bir kaç adım ilerisi ise -farkında olmadan- dinine ve milletine küsme hali olacaktır.
 
       Bunun için muhatabımız olan öğrenciler ve aileler iyi tanınmalı, tahlil edilmeli ve eğitimde hedeflenen amaca ulaşılması için tabiri caizse ‘nokta atışı’ yapılmak zorundadır. Bu sebeple sıralayacağımız hususların önem arzettiği kanaatindeyiz:     
           
a. Ders yapılacak fiziki mekanların oluşturulması:
 
       Camilerimizin büyük çoğunluğunun Kur’an Kursu için ayrılan bölümleri ‘ders araç-gereçlerinin donanımı ve fiziki açıdan’ yeterli seviyede olmasa da; yerel imkanlarla (dernek, cemaat...) bazı gelişmeler kaydetmek de mümkündür.
 
       Bu itibarla eğitim-öğretimin kalitesini artırma açısından gerekli gördüğümüz araçları önem sırasına göre belirtelim:

       * Yazı Tahtası ve kalemi.
       * Ders zili.
       * Öğretici ve öğrenciler için masa ve sandalyeler. (Sorun ‘mekanın darlığı’ ise   
          bunların katlanılır cinsten olanları tercih edilebilir.)
       * Teyp, Televizyon, Video (Vcd ya da Dvd) ve bunlara ait kasetler.
       * Bilgisayar ve yazıcısı.
       * Projektör. (Tüm öğrencilerin aynı metne bakarak göz - kulak kontağını sağlaması  
          açısından son derece faydalı olmaktadır.) 

       * Sınıfta internet bağlantısı.

       b.  Kursu’n Aynası Kabul Edilen Uygulamalar:  Camide ‘Müezzinlik’, Evde ‘Sofra Duası’
 
Kursa devam eden bir öğrencinin gerekli bilgileri öğrenmesi; ailesi ve çevresi için camide yapacağı bir müezzinlik ve imamlık ya da  bir davette yapacağı sofra duası kadar önem arzetmeyecektir belki. Yanlış olsa da böyle kabul edilmektedir. Onun için bu iki konu, eğitim –öğretim süresinin geneline yayılmış olarak kavratılmaya ve uygulatılmaya çalışılmalıdır.
 
Özellikle müezzinlik uygulamasının öğrencilere cami ve cemaati sevdirmede ve namaz alışkanlığı kazandırmada önemli katkısı olacaktır.
 
       c. İlâhi Korosunun Oluşturulması:
 
       Musikinin ruhları okşama, inceltme ve daha yüce duygulara ulaştırma vasfından istifade için ilahi koroları oluşturulabilir. Şöyle ki;
 • Söyleniş olarak zor olmayan, içerik bakımından da mesaj yüklü olan ilâhiler ve  ezgiler kitaplardan, kaset ya da Cd’lerden bir araya derlenmeli ve fotokopi yapılarak  öğrencilere dağıtılmalıdır.
 • Bu metinler sırasıyla çeşitli kaset ya da cd’lerden derlenerek tek bir kaset ya da Cd haline getirilmelidir. (Bu işlem, müsait olması halinde öğreticinin kendi sesi ile de yapılabilir. Ses kaydı açısından mp3 cihazları idealdir.)
 • Her ders, öğrencileri dinlendirmiş olmak için (fazla da vakit almadan) bir kaç ilahi dinletilerek öğrencilerin bunlara aşina olmaları sağlanmalıdır.
Böylece önemli gün ve gecelerde sesleri birbirine uygun öğrencilerden oluşan koro ile programda renklilik oluşturulabilir.
 
Ayrıca daha önce okullarında ve evlerinde batı müziği ile haşir neşir olan öğrencilerin, musikî mırıldanmaya başladığı müjdesini duymak başta öğretici için bir mesafe kaydı olacaktır.
 
d. Kutlama Programları:
 
       Önemli gün ve gecelerin kutlanmasında öğrencilerin de yer alabileceği programlar tertip edilip; ailelerin çocuklarını izlemek ve dinlemek için camiye gelmelerine, belki de bu manevi havayı ilk kez ailece teneffüs etmelerine vesile olabiliriz.  
 • Mübarek Gün ve Gecelerde; ilahiler, şiirler ve kısa konuşmalar…
 • Tarihi önemi bulunan günlerde; piyesler, şiirler ve kısa konuşmalar yer alabilir. (Örneğin; İstanbul’un Fethi Kutlaması, Çanakkale Şehitleri Anma Günü gibi)
 • Bayanlara yönelik olarak ‘Anneler Günü’ kutlaması vb…
 • Eğitim öğretim döneminin sonunda da geniş katılımlı bir ‘Hatim Cemiyeti’ düzenlenip öğrencilere ‘Bitirme Belgeleri’ bu programda verilebilir.
 e. Yazılı Yoklamalar:
 
       Öğretilen bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla, belli periyotlarla –Öğrencilerin Türkçe seviyeleri de dikkate alınarak- daha ziyade boşluk doldurma ya da test şeklinde yazılı yoklamalar yapılıp en yüksek not alan öğrenciler ödüllendirilebilir.
 
 f. Yarışmalar:
 
       Öğrencileri ve izleyicileri öğrenmeye teşvik etmek amacıyla çeşitli ‘Yarışmalar’ tertip edilebilir. Örneğin: 

        * Dini Bilgiler Yarışması
        * Genel Kültür Yarışması                                                       
        * Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışması               
        * Güzel Ezan Okuma Yarışması
        * Hutbe Okuma Yarışması.
        * Meal Ezberleme Yarışması (Namaz Dua ve Sureleri…)        
        * 40 Hadis Ezberleme Yarışması
        * Türkçeyi Güzel Okuma Yarışması

       g. Kursların Davetsiz Misafirleri: Küçükler
 
Kurslara kayıt için her ne kadar ‘alt yaş sınırı’ getirsek de merak ederek abisinin ve ablasının yanında Kurs’a gelen öğrenci sayısı bazen bir sınıf mevcudunu bulabilmektedir. “Yedi Yaş Çok Geç” kampanyaların yapıldığı bir dünyada bunları geri çevirmenin doğru olmadığını düşünüyorum.
 
Söz konusu yaş grubundaki öğrencileri büyüklerle aynı seviyede tutup bir şeyler öğretmek de mümkün değildir. Bu noktada önerimiz şudur:
İlkokul’un ilk üç sınıfı bir grup kabul edilip seviyelerine ve önceliklerine göre bir müfredat çıkarılmalıdır. Müfredat örneği:

       * Özet dini bilgiler.
       * Kısa Dua ve Sureler.
       * Kur’an harfleriyle tanışma.

       Bu grubun devamını sağlamada ise seviyelerine uygun çizgi filmler ve bir takım boyamalar vermek çekici olacaktır.
 
Şöyle ki; kitap sevgisi, büyüklere saygı, temizlik, camiler vb. konuların işlendiği dökümanlar hazırlanıp öğrencilere verilerek evlerinde boyamaları istenebilir, güzel boyananlar panolara asılabilir. (Bunları Diyanet Çocuk Dergisi’nin önceki sayılarından, çeşitli dergi ve internet sitelerinden elde etmek mümkündür.) 
           
h. Okuma Saatleri          
 
Öğrencilerin çoğu ilkokula yurt dışında başladıkları için Türkçeyi anlama ve ifade tarzları kısıtlı olmaktadır. Örneğin ‘Hoş geldin!’ dediğinizde o da size ‘Hoş geldin!’, ya da bir tâziye esnasında şaşırarak ‘Geçmiş olsun!’ diyebilmektedir.
 
       Türkçeyi iyi bilmediklerinden zevkle kitap okuyamıyor ve okuduğunu da anlayamıyorlar. Bazen yarım sayfayı bile okumak kendilerine zor gelmektedir. Uygulanacak metodlarla bu durum aşılmaya çalışılmalıdır. Onların seviyelerine göre albenisi yüksek masal ve hikaye kitapları ile tanışmaları sağlanabilir. Bu alanda çıkan yayınlar takip edilerek listesi onlara verilebilir.
 
       Özellikle okuma sevgisi aşılamak ve bu arada ‘Diyanet Çocuk Dergisi’ni tanıtmak için; derginin geçmiş sayıları taranarak, heyecanla okuyacakları bir masal seçilip fotokopi yoluyla her öğrenciye dağıtılarak sınıfta ‘Kitap Okuma Saatleri’ düzenlenebilir. Yarım saatlik bir sürenin sonunda dağıtılan dökümanlar toplanarak o konu üzerinde öğrencilerin görüşleri alınabilir. Belli periyotlarla bu işlem tekrarlanması halinde az da olsa sözkonusu amaç doğrultusunda mesafe alınabilir.
 
       i. Duvar Gazetesi:
 
       ‘İnsan emek verdiği şeyi sever’ prensibinden hareketle öğrencilerin Kurs’a ilgisini çekecek ve bir ölçüde onların da emeğini yansıtacak olan ve içerisinde kısa bilgiler, resim, şiir ve boyama çalışmalarının yer aldığı bir ‘duvar gazetesi’ hazırlamak öğrenciye eğitim gördüğü dershaneyi sevdirecektir. Özellikle eğitim dönemlerine ait çeşitli fotoğrafların yer aldığı bir ‘pano’ öğrenciler için çekici olacaktır. 
           
       j. Gezi ve Gözlemler:
 
Kursun devam ettiği süre içerisinde bölgede tarihi önemi bulunan mekanlar, ibadet yerleri, parklar ve yakın derneklere geziler düzenlenip; buralarda çekilen fotograflar Kur’an Kursu panolarına asılabilir, ayrıca yayınlanmak üzere Diyanet Çocuk Dergisi’ne gönderilebilir.
 
B. Kurs’a Devamı Sağlayıcı Yöntemler ve Takip Çizelgeleri
 • Kurslarda eğitim başlamadan belli bir müddet önce (15-20 gün kadar) ‘duyurular ve el ilanları’ hazırlanabilir. Bu duyurularda Kurs’un açılış tarihleri ve görülecek dersler yer almalı ayrıca ayet, hadis ve çeşitli sözlerle konu çarpıcı hale getirilmelidir. Ayrıca her zaman yapıldığı şekliyle vaaz ve hutbelerde de duyuruya devam edilmelidir.
 • Eğitim ve öğretim döneminin başında öğrencilerden ailelere gönderilecek bir ‘yazı’yla; ‘Nasıl bir öğrenci?’ ve ‘Nasıl bir veli?’ arzu edildiği dile getirilebilir.
 • ‘Sınıf Listesi’ hazırlanarak her gün ‘yoklama’ yapılmalı ve devamsızlığı fazla olan öğrencinin durumu ailesine bildirilmelidir. (yazıyla ya da telefonla)
 • Öğrencileri ve velileri daha yakından tanımak, gerektiğinde telefonla ulaşabilmek ve öğrencilerle ilgili bazı hususları takip edebilmek için ‘Öğrenci Tanıma ve Takip Cetveli’ oluşturulabilir.
 • Öğrencilerin ders durumlarını ve seviyelerini takip edebilmek ve gerektiğinde mevcut öğrencilerden yeni gruplar oluşturabilmek için; ‘Öğrenci Başarı Değerlendirme Çizelgesi’ oluşturulabilir. 
 • ‘Ders saatleri’ değiştikçe bu değişiklikleri bildiren ‘el ilanları’nın öğrenciler vasıtasıyla ailelere ulaştırılması ihmal edilmemelidir. (Hatta bu küçük ilanlardan bir kaç tanesinin sürekli öğreticinin cebinde bulunması ve velilerle karşılaşıldığı anlarda verilmesi de faydalı bir yoldur)
C. Öğreticiler İçin Yol Haritaları: Yıllık Planlar ve Ders Özetleri
           
a. Yıllık Planlar:
 
Derslerle ilgili öğrencilere hangi konuların hangi sıra ile öğretileceği ve yıllık bazda konular işlendikçe takibinin kolay olması (kısaca öğreticinin bir yol haritası ve önünü görebilmesi) için bu planlara ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Şöyle ki; işlenecek konuların ana ve alt başlıkları, genel amaçları, dersin hangi araç ve gereçlerle işleneceği ve öngörülen sürelerin yer aldığı bu planlar, müfredatı zamanında tamamlayabilme açısından son derece faydalı olacaktır.
 
b. Ders Özetleri:
 
● Temel Dini Bilgiler Dersi
 
Dini Bilgiler Dersi konusunda önemli bir husus da okutulacak ‘Ders Kitabı’ sorunudur. Şöyle ki, Türkiye’de Kur’an Kursları’nda okutulmakta olan ‘Temel Dini Bilgiler’ kitabının yurt dışındaki öğrencilere -Türçeye vukûfiyetleri gözönüne alındığında- müfredat ve hacim bakımından ağır gelmesidir.
 
Yapılması gereken; daha sade bir dilin kullanıldığı, göze ve gönle hitap eden bir kitabın uzmanlarca hazırlanmasıdır. Bunun gerçekleşeceği güne kadar öğreticinin kendi imkanları doğrultusunda; ders konularının sadeleştirilerek ifade edileceği ve fotokopi yoluyla çoğaltılacak olan dökümanlardır.
 
Bir ayrıntı da yapılan özetlerin en azından “ilkokul” ve “yukarısı” olmak üzere iki ayrı seviye için planlanması gerekliliğidir. Bu dökümanlar fotokopi yapılarak öğrencilere dağıtılmalı ve dernek bakkalında bol miktarda bulunmalı ve cüz’i bir miktar da olda para karşılığında verilmelidir. (Çok sık kaybedildiği ve tekrar istendiği için).
 
● Milli Kültür Dersi
 
Değişik millet ve kültürlerle etkileşim içinde bulunan öğrencilerimiz için kendi tarih ve kültürünü öğrenmeleri son derece önem arzetmektedir.
 
Kendi milletinin yaşadığı tarihi serüveni, İslam’la tanıştıktan sonra bu dinin yayılması ve korunmasındaki üstün gayretini, ilim ve medeniyete olan katkısını, ayrıca tarihe mal olmuş ilim, bilim ve gönül adamlarını tanımayan bir öğrenci; sürekli başka kültürlerin etkisinde kalacak, bilgi eksikliği sebebiyle hem geçmişiyle gurur duyamayacak hem de gelecekte ailesine ve milletine faydalı bir fert olma yolunda o gücü kendisinde bulamayacaktır.
 
Bu sebeple mevcut müfredat dahilinde konular çeşitli kaynaklardan istifade edilerek hikâyemsi bir tarzda döküman haline getirilmelidir. (Bu konuda “Milli Tarih”, “Milli Coğrafya” ya da “Sosyal Bilgiler” kitaplarından istifade edilebilir.)
 
D. Ö g r e t i m    M e t o d l a r ı
 
1- KUR’AN-I KERİM
 
AMAÇLAR: 
 
       Öğrencilere hatasız bir şekilde Kur’an-ı Kerim okumayı ve ibadetler için gerekli olan duâ, sûre ve âyetler ile bunların manalarını öğretmek.
 
ARAÇLAR: 
 
Alfabe, Kur’an-ı Kerim, Yazı tahtası ve kalemi, Televizyon, Video (Vcd, Dvd), Teyp ve bunlara ait kasetler, cd’ler ve bazı hazırlama tablolar. Bilgisayar ve projektör.
           
METODLAR:

       a. Kur’an Okumaya Giriş (Alfabe) Dersi İşleniş Metodu:

       * Öğretim yılı başında öğrenciler seviyelerine göre ayrılarak grup çalışması yapılmalı.
       * Başlangıçta harfler mahrec bakımından benzer ve farklı yönleriyle, incelik ve kalınlık durumlarıyla öğrencilere uygulamalı bir şekilde öğretilmeli.
       * Öğretici, alıştırma ve örnekleri önce kendisi yeteri kadar okumalı, sonra da koro ve ferdi olarak öğrencilere tekrar ettirmelidir. Böylece mahreclerin ağızlara yerleşmesi sağlanarak, ‘fem-i muhsin’ denilen ‘güzel bir ağızla Kur’an-ı Kerim okuma’ yoluna girilmiş olacaktır.
       * Ders esnasında öğrencilerin dikkatle izlemesi ve dinlemesi temin edilerek ses ve kulak terbiyesine önem verilmeli, yanlış telaffuzlar alışkanlık yapmadan düzeltilme yoluna gidilmelidir.  

      b. Yüzünden Okuma Dersi İşleniş Metodu:
 • Herkesin önünde Kur’an-ı Kerim bulunmalı.
 • Ayetler hece hece, kelime kelime öğretici tarafından yavaş bir şekilde telaffuz edilmeli, öğrenciler de yeteri kadar tekrar etmelidir.
 • Aynı işlemin bir kez de ‘projektör’ kullanılarak, beyaz levha üzerinde tekrarlanması çok faydalı olacaktır. Ders sonunda sayfa bir kez de kaset ya da cd’den dinletilmelidir.
 • Bir sonraki ders günü, ödev olarak çalışılması istenen sayfa öğrenciler tarafından belli bir sıra takip edilmeksizin okunmalı, bu esnada diğer öğrencilerin de takip etmeleri sağlanmalıdır.
 • Bazen ders başında sayfa bir kez kaset ya da cd’den dinletilebilir.
       c. Duâ ve Sûreler’in Ezberletilmesinde Öğretim Metodu:
 • Ezberlenecek duâ, sûre ya da âyetin hece hece, kelime kelime, bölüm bölüm çözümü ve telaffuzu yeteri kadar gösterilmelidir.
 • Öğrenciler tarafından önce toplu sonra da ferdî olarak yeteri kadar tekrar yapılmalıdır.
 • Gösterilen âyetlerin sayısı arttıkça başa dönülerek tekrar yapılmalı, böylece ezberin ders esnasında öğrenilmesine gayret edilmelidir.
 • Ders sonunda üzerinde çalışılan ezber bir kaç kez kaset ya da cd’den dinletilmelidir.
 • İlerleyen günlerde her ders koro halinde ezberlerin tekrarı yapılmalıdır.
 • Ezber esnasında (her ne kadar tecvid konularına geçilmemiş olsa da) tecvidli okuyuşun gereği olan bazı değişiklikler yapılarak öğretilmelidir. (Kısaca; ezberler tecvidli olarak ezberletilmelidir.)
       d. Tecvid Dersi İşleniş Metodu:
 • Tecvidle ilgili bir çok konunun temeli Alfabe’de atıldığı için bu aşamada tecvid içeren kelimelerin telaffuzuna dikkat edilmelidir. (Örneğin; cezm konusunda kalkale, şedde konusunda İ.Misleyn’in gunneli ve gunnesiz durumları, yazıda görülmeyen med harflerinde ‘zamir’ tecvidinin temeli atılmaktadır.)
 • Tecvid konuları aceleye getirilmeden, özet halinde, pratiğe yönelik olarak öğretilmelidir.
 • Yüzünden okuma derslerinde öğrenilen tecvidlere dikkat çekilmelidir. Yine yaptırılan ezberler tecvidli olarak öğretileceği için, tecvidin asıl konularına geçilince zorluk çekilmemiş olacaktır. 
       e. Kur’an-ı Kerim Meali’ne Âşinalık Kazandırmada Metod:
 • Ders sonunda okunan sayfanın meâli öğrencilere okunmalıdır.
 • Özellikle namazda okunan duâ ve surelerin manaları ezberletilmelidir.
 • Bu işlem kendimize ve öğrencilere ağır gelmeyecek şekilde, az fakat devamlı olarak; bazen mealin kasetten dinlenmesi, bazen de koro halinde söylenmesi şeklinde olmalıdır. (Bunu daha çekici hale getirmek için ‘yarışma’ haline dönüştürüp, her ezberleyen öğrenciye imkanlar nispetinde güzel bir hediye verilebilir.)
 • Her eve ‘Mealli Kur’an-ı Kerim’ kazandırılmasına öncülük edilmelidir.
(Ayrıca bunun yanısıra her evde bulunması zaruri olan kitaplar ile sesli ve görüntülü yayınların yer aldığı bir liste hazırlanıp, izin zamanlarında öğrencilere ve ailelere verilerek, herkesin kendine ait ‘aile kütüphanesi’ni oluşturmasında katkımız olabilir.)
       2- DİNİ BİLGİLER DERSİ 
 
       AMAÇLAR:
 • İslam Dini’nin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla Hz. Peygamberin örnek yaşantısı hakkında bilgi vermek.
 • Bu meyanda; İmanın insan hayatındaki önemi ile inanç ve davranış paralelliği üzerinde durmak ve Allah Korkusu’ndan önce Allah Sevgisi’ni kazandırmaya çalışmak.
 • İbadetin insan hayatındaki önemine ve vazgeçilmezliğine dikkat çekerek; ibadetlerin borç oluşundan ziyade insanı olgunluğa ulaştıran bir konu olduğu üzerinde durmak.
 • Güzel ahlaka sahip olmanın ancak Kur’an’a ve Hz. Peygamber’e tabi olmakla mümkün olacağı ve bunun vereceği mutluluğun dünyevi zevklerin daha da üstünde olacağı üzerinde durmak.
 • Hz. Peygamber ve O’nun örnek yaşantısı hakkında bilgi vermek ve gönüllere ‘Peygamber Sevgisi’ yerleştirmek.
      ARAÇLAR:
 
       Yazı tahtası ve kalemi, Televizyon, Video (Vcd, Dvd), Teyp ve bunlara ait kaset ve cd’ler. Harita (Siyer Dersi için). Bilgisayar ve projektör.
 
       METODLAR:
 • İşlenecek konu ile ilgili bir ‘soru’ ya da ‘cümle’ ile öğrencilerin dikkati konuya çekilmiş olmalı.
 • Konu baştan sona öğretici ya da okuması düzgün bir öğrenci tarafından bir kez okunmalı, bu esnada diğer öğrencilerin takip etmeleri sağlanmalıdır.
 • Konu öğretici tarafından cümle cümle açıklanmalı, konuda önem arzeden bölümler (isimler, tanımlar, terimler...) toplu halde tekrar edilmelidir.
 • Konuların izahında tahtadan azami ölçüde yaralanılmalıdır.
 • Ders sonundaki ‘Değerlendirme Soruları’ ile öğrenme pekiştirilmelidir.
      3- MİLLİ KÜLTÜR DERSİ
           
       AMAÇLAR:
 
       Öğrencilerin kendi tarihini, kültürünü, vatan ve milletini tanımalarını ve bu değerlere sahip çıkmalarını sağlamak.
 
       ARAÇLAR:
 
       Yazı tahtası ve kalemi, Televizyon, Video (Vcd, Dvd) ve bunlara ait kasetler, bilgisayar ve projektör. Tarih Haritaları, Türkiye Fizîkî ve Siyasî Haritaları.
 
       METODLAR:
 
       Metodlar genel olarak Dini Bilgiler Dersi’nin işleniş metodu ile aynıdır. Farklı olarak haritalardan yararlanma yoluna gidilmelidir. 

                                           Bu yazıyı aşağıdan indirebilirsiniz.


Yurt Dışı Kur’an Kursu Eğitimi Üzerine
 Bazı Tespit ve Düşünceler


(Tıkladıktan sonra aşağıdaki şekilde devam ediniz... )

Karşıdan Yükle ⇒Kaydet

İndirmede problem olursa mail adresime yazarak isteyebilirsiniz.

  sukru-hoca@hotmail.com


 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Mehmet( yilmaz.mehmethotmail.fr ), 18.08.2010, 05:21 (UTC):
Hocam,
Allah razi olsun, cok kaliteli bir yazi olmakla beraber, avrupada'ki türklerin durumunu ve türk ögrencilerine nasil bir yaklasim sergilenmesi noktasinda isik tutan guzelbir yazi olmus.
tesekkur edyiyor, saygilarimi sunarim.
Mehmet YILMAZ QuimperBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
 
   
Facebook beğen  
   
Reklam  
   
"Uyanan bir düşünce kolay kolay uyuyamaz" (T. Carlyle)  
 

DUYURU PANOSU

"Bende sıklet, sende letafet... Allah'ım affet! Latiften af bekler kesafet... Allah'ım affet! Etten ve kemikten kıyafet... Allah'ım affet! Şanındır fakire ziyafet... Allah'ım affet! Acize imdadın şerafet... Allah'ım affet! Sen mutlaksın, bense izafet! Allah'ım affet! Ey kudret, ey rahmet, ey re'fet! Allah'ım affet!" Necip Fazıl KISAKÜREK

SİTENE EKLE

 
7 ziyaretçi
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=